Regulamin konkursu LODOSTANY “Ile truskawek wystąpiło w tym filmie?”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest firma LODOSTANY Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmanka, Aleja Piłsudskiego 35. NIP: 6040222626

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację konkursu jest DO IT crew sp. z o.o., z siedzibą w 15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6L, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000645715, o kapitale zakładowym wynoszącym 5000 PLN, NIP 9662107233, REGON 365817534.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem § 2 ust. 2. W razie chęci uczestnictwa osób niepełnoletnich, ich udział powinien być potwierdzony przez ich opiekuna prawnego.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu oraz ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik Konkursu zapoznał się i akceptuje udostępnione mu zasady Konkursu, określone w Regulaminie.

§3. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs trwać będzie w dniach 09.08 – 11.08.2021r (włącznie). Powyższy okres nie obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie komentarza w odpowiedzi do konkursowego posta Organizatora (konkurs będzie prowadzony na stronie Organizatora na facebooku pod adresem https://www.facebook.com/lodostany. Pod uwagę będą brane tylko spełniające wymogi Konkursu komentarze, które zostaną opublikowane w dniach 9-11 sierpnia 2021.

3. W konkursowym komentarzu należy odpowiedzieć na pytanie: Ile truskawek wystąpiło w tym filmie?

4. O zwycięstwie zdecyduje specjalnie powołana komisja konkursowa w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Wybierze ona osoby, które trafiły dokładną cyfrę / liczbę lub te, które były najbliżej prawidłowej odpowiedzi.

5. Każdy uczestnik może zamieścić nie więcej niż jeden komentarz konkursowy. Zamieszczenie większej liczby komentarzy konkursowych pozbawia ich autora możliwości uczestnictwa w Konkursie.

6. Komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

7. Zwyciężą trzy osoby, których wpisy zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.

8. Komentarze konkursowe zawierające treści sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub treści wulgarne, drastyczne, propagujące nienawiść, nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

9. Komentarze zamieszczone pod postem konkursowym, oprócz wymagań przewidzianych w Regulaminie, powinny spełniać wymagania przewidziane w regulaminach i zasadach portalu Facebook. Komentarze niespełniające standardów portalu Facebook nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

§4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Komisja decydować będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej oraz o przyznaniu nagród uczestnikom spełniającym warunki Konkursu.

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na kanale najpóźniej do dnia 12.08.2021r do godziny 12:00.

3. Nagrodą w Konkursie jest 1kg wybranego smaku lodów.

4. Zwycięzcy zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem przez wiadomość prywatną najpóźniej do 15.08.2021, w celu odebrania Nagrody.

5. Niedopełnienie tego kroku w wymaganym terminie poskutkuje utratą nagrody.

6. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na inny produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.

7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

8. Koszty wysyłki nagrody na terenie Polski pokrywa Organizator. Koszty wysyłki nagrody za granicę pokrywa zwycięzca. 

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: kontakt@lodostany.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki (w przypadku reklamowania nagrody), podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej, wraz ze zdjęciami lub innymi dowodami.

2. Podstawą reklamacji mogą być nieprawidłowości w przeprowadzeniu Konkursu lub wady nagrody istniejące w chwili wydania nagrody zwycięzcy.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

4. Uczestnik konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych, regulaminy obowiązujące u Organizatora oraz postanowienia Organizatora.

2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie w przypadku zmiany terminu Konkursu, sprostowania oczywistych omyłek pisarskich lub uściślenia niejasnych zapisów regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od ich ogłoszenia na kanale

5. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych klientów z udziału w konkursie lub dopuszczających do udziału w konkursie.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest firma LODOSTANY Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmanka, Aleja Piłsudskiego 35. NIP: 6040222626

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, to jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zgoda wyrażana jest w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej oraz w celach marketingowych, w szczególności publicznego poinformowania o wygranej oraz zamieszczenia zawartości zwycięskiego komentarza na fanpage’u Cukiernia Kinga.

4. Na podstawie wyrażonej zgody Organizator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, wizerunek (zgodnie z zamieszczonym zdjęciem konkursowym), wiek, adres zamieszkania (dotyczy zwycięzców Konkursu).

5. Wyłącznym odbiorcą przetwarzanych danych osobowych jest LODOSTANY Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmanka, Aleja Piłsudskiego 35. NIP: 6040222626 oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w jej imieniu, a także podmioty, z którymi firma Lodostany zawarła umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celach marketingowych mogą być udostępniane do publicznej wiadomości osobom trzecim, w szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych firmy.

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.

7. Ponadto informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO oraz prawo do cofnięcia tejże zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą wysyłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Niniejszy regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych wyłącznie w związku z uczestnictwem w Konkursie.