Czy adwokat może reklamować się w Adwords?

Nikt nie potrafi tak skomplikować prawa jak prawnik 🙂 Niestety, jest to prawda a najlepszym przykładem jest podejście palestry swoich członków.

Teoretycznie adwokat to profesja zaufania publicznego, która teoretycznie nie powinna podlegać reklamie ale praktycznie jest to biznes jak każdy inny. Biznes który wymaga klientów żeby się utrzymać.

Dokumentem, który definiuje etykę członków palestry jest (podobno) Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). W interesującym nas przypadku, ważny jest paragraf 23 i 23a w brzmieniu:

§ 23

Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego.

§ 23a

1. Adwokat jest uprawniony do informowania o swojej działalności zawodowej pod warunkiem, że taka informacja i jej forma jest:

a) zgodna z zasadami niniejszego „Zbioru”;

b) zgodna z przepisami obowiązującymi, zwłaszcza dotyczącymi ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji;

c) dokładna i nie wprowadzająca w błąd;

d)przekazywana z poszanowaniem tajemnicy zawodowej;

e) nie ukierunkowana na udzielenie adwokatowi konkretnego zlecenia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2 lit. b niniejszego paragrafu.

2. Adwokat może informować o świadczonej pomocy prawnej w sposób zgodny z regułami niniejszego „Zbioru” poprzez:

a) umieszczanie informacji na dokumentach firmowych;

b)oferty w postępowaniu o charakterze przetargu lub konkursu oraz oferty złożone na wyraźne życzenie potencjalnego klienta. W ofertach tych dozwolone jest podawanie informacji o działalności zawodowej adwokata, które mogą mieć znaczenie przy ocenie tej oferty;

c) zamieszczanie informacji prasowych bezpośrednio związanych z pomocą prawną według zasad opracowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, a zawierających dane wymienione w ust. 3 lit. od „a” do „i” niniejszego paragrafu;

d) zamieszczanie wpisów w książkach adresowych i telefonicznych;

e) przesyłanie informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji na wyraźne życzenie potencjalnego klienta;

f) umieszczanie informacji na stronach internetowych oraz umieszczanie danych o tej stronie w katalogach i wyszukiwarkach;

g) stosowne oznaczanie siedziby kancelarii;

h) wydawanie broszur lub informatorów.

3. Informacje mogą zawierać:

a) znak towarowy lub graficzny kancelarii lub spółki;

b) nazwę i adres kancelarii oraz imię i nazwisko adwokata, numery środków łączności, adres e-mailowy oraz nazwę strony internetowej; 

c) listę wspólników spółki, w której adwokat jest wspólnikiem wraz ze wskazaniem, który ze wspólników jest adwokatem, a jeśli w spółce powołane są osoby zarządzające – ich nazwiska wraz ze wskazaniem pełnionych funkcji;

d) listę osób stale współpracujących z kancelarią lub spółką;

e) tytuł lub stopień naukowy adwokata;

f) dane na temat rodzaju i zakresu świadczonej przez adwokata pomocy prawnej, ze wskazaniem preferowanych dziedzin prawa oraz współpracy z kancelariami zagranicznymi;

g) dane o możliwości świadczenia pomocy prawnej w obcych językach;

h) podanie roku założenia kancelarii lub spółki oraz daty rozpoczęcia działalności;

i) przynależność do określonej izby adwokackiej;

j) wykaz publikacji adwokata;

k) zamieszczenie informacji o posiadanych kwalifikacjach innych niż prawnicze;

l) wizerunek adwokata;

m)wyłącznie na życzenie klienta lub w ofercie skierowanej do potencjalnego klienta – oświadczenie na temat stawek wynagrodzeń i metod ich obliczania;

n) wyłącznie na życzenie klienta lub w ofercie skierowanej do potencjalnego klienta – wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

4. Każda informacja dotycząca wynagrodzenia lub sposobu jego obliczania musi być sformułowana jednoznacznie. Należy w niej wyraźnie określić, czy wynagrodzenie obejmuje ponoszone wydatki oraz podatki i inne opłaty.

5. Adwokat może podać wysokość polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Tak więc teoretycznie nie można reklamować usług ale można informować, że świadczy się te usługi. Nie będę wchodził w dywagacje, czym jest informacja a czym jest reklama – za cienki jestem na akademickie przepychanki. Bo czym jest bilboard wykupiony w okolicy w której działa kancelaria – reklamą czy informacją?

Z zapisów w przytoczonych paragrafach widać, że stara kadra adwokacka nie nadąża za zmianami starając się ograniczyć konkurencję młodych i prężnych kancelarii. Bazuje na zdobytym już doświadczeniu, klientach i renomie utrudniając młodym podmiotom przepychanie się na rynku – mając znaną markę łatwiej jest pozyskiwać nowych klientów.

Nie do końca im to jednak wychodzi… Definicje zawarte w Kodeksie Etyki Adwokackiej nie nadążają za specyfiką nowoczesnymi formami reklamy w internecie.

Jedną z form pozyskiwania klientów w internecie.

ADWORDS

Nie będę ukrywał – Adwords w nomenklaturze marketingowej to typowa reklama. Płacimy za wyświetlanie komunikatu reklamowego (a dokładniej, w najpopularniejszym modelu rozliczeniowym, płacimy za każdego użytkownika, który po kliknięciu w tę reklamę przejdzie na stronę reklamodawcy). Ale… reklama ta pojawia się u internautów którzy są zainteresowani usługami i mniej lub bardziej aktywnie poszukują właśnie adwokata.

W najpopularniejszej formie reklamowej – reklamie Adwords w wyszukiwarce, adwokat może przedstawić informację o swojej kancelarii osobie, która w wyszukiwarce (par 23a, pkt 2 f) poszukuje na swoje wyraźne życzenie (par 23a, pkt 2 e) kancelarii, która pomoże rozwiązać jej problem. Czy jest to jeszcze reklama czy jest to umieszczenie w wyszukiwarce informacji i przesłanie jej na życzenie klienta?

Mimo, że Adwords traktowane jest jako reklama, pojawia się wyłom – Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury opowiedział się za przyjęciem odpowiedzialności dyscyplinarnej za korzystanie z reklamy Adwords (a więc złamanie par 23) ale tylko wówczas, gdy będzie ona sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie prawem publicznym, z ciążącymi na adwokacie obowiązkami zawodowymi oraz z zasadami etyki i godnością zawodu (Orzeczenie WSD z dnia 22 października 2015 r., sygn. akt WSD 120/15).

Tak więc dopuszczalna jest reklama która ma na celu informowanie o oferowanych usługach i która nie wprowadza w błąd potencjalnego klienta – w tym reklama w Adwords.

Orzeczenie to jest na tyle kontrowersyjne i niewygodne dla zachowania “porządku w adwokaturze”, że Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury adw. Jacek Ziobrowski polecił usunięcie tego orzeczenia z internetowej bazy WSDA na prośby dziekanów, “bowiem utrudnia im jego treść walkę z niedozwoloną reklamą”. Trochę dziwne zachowanie ale to nie ja jestem prawnikiem i nie znam się na stanowieniu i dystrybuowaniu prawa – umiem za to robić Adwordsy 🙂

Oczywiście, każdy sąd (w tym dyscyplinarny czy kartelowy) pochyla się nad konkretnym przypadkiem – więc jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoja reklama w Adwords będzie stosowała się do par 23a to zapraszam do kontaktu.

Do przeczytania:

https://palestrapolska.wordpress.com/2016/12/16/orzeczenie-wyzszego-sadu-dyscyplinarnego-z-dnia-22-pazdziernika-2016-r-sygn-akt-wsd-12015/

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1002999,czego-adwokatom-czytac-nie-wolno.html

http://prawieoprawie.pl/czy-adwokaci-moga-sie-reklamowac/

http://www.ora.wroc.pl/od-stycznia-2017-r-przy-ora-we-wroclawiu-bedzie-dzialal-zespol-ds-niedozwolonych-praktyk-reklamy-uslug-adwokackich-w-internecie/