Regulamin konkursu na zaproszenie na kolację komentowaną dla dwóch osób w restauracji Monte Carlo (18.01.2023 [przedłużony do 25.01.2023])

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest MEP-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą na pl. Rynek Kościuszki 11, Białystok, 15-001, PODLASKIE, Polska.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem § 2 ust. 2. W razie chęci uczestnictwa osób niepełnoletnich, ich udział powinien być potwierdzony przez ich opiekuna prawnego.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik Konkursu zapoznał się i akceptuje udostępnione mu zasady Konkursu, określone w Regulaminie.

§3. ZASADY KONKURSU


Konkurs trwać będzie od dnia 18.01.2023 do dnia 22.01.2023. Powyższy okres nie obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

 1. Konkurs trwać będzie od dnia 18.01.2023 do dnia 22.01.2023. Powyższy okres nie obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
 2. Z uwagi na brak poprawnych odpowiedzi konkurs zostaje przedłużony do 25.01.2023
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podanie prawidłowej odpowiedzi w komentarzu oraz zarezerwowanie stolika w restauracji Monte Carlo na 20,21 lub 22 stycznia 2023 roku
 4. Konkurs będzie prowadzony na stronie Organizatora na facebooku pod adresem https://www.facebook.com/RoyalHotelSpa.
 5. Pod uwagę będą brane tylko spełniające wymogi Konkursu odpowiedzi, które zostaną opublikowane do dnia 22 stycznia 2023 włącznie.
  1. Z uwagi na brak poprawnych odpowiedzi konkurs zostaje przedłużony do 25.01.2023. W związku z tym komisja będzie brała pod uwagę odpowiedzi do dni 25.01.2023
 6. W konkursowym komentarzu należy odpowiedzieć na pytanie: Jakie najbardziej kontrowersyjne danie jakie pojawi się w naszej nowej karcie? Pod postem z dnia 18 stycznia 2023 na fanpage’u hotelu Royal na Facebooku.
 7. O zwycięstwie zdecyduje specjalnie powołana komisja konkursowa. Wybierze ona osoby, które przekonają komisję do przyznania nagrody.
 8. Każdy uczestnik może zamieścić nie więcej niż jeden komentarz konkursowy. Zamieszczenie większej liczby komentarzy konkursowych pozbawia ich autora możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 9. Komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 10. Zwycięża jedna osoba, której wpis zostanie wybrany przez komisję konkursową.
 11. Komentarze konkursowe zawierające treści sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub treści wulgarne, drastyczne, propagujące nienawiść, nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 12. Komentarze zamieszczone pod postem konkursowym, oprócz wymagań przewidzianych w Regulaminie, powinny spełniać wymagania przewidziane w regulaminach i zasadach portalu Facebook. Komentarze niespełniające standardów portalu Facebook nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

§4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NAGRODY

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Komisja decydować będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej oraz o przyznaniu nagród uczestnikom spełniającym warunki Konkursu.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na kanale najpóźniej do dnia 23.01.2023.
  1. Z uwagi na brak poprawnych odpowiedzi konkurs zostaje przedłużony do 25.01.2023. W związku z tym wyniki ogłoszone zostaną 26.01.2023
 3. Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie na kolację komentowaną dla dwóch osób w restauracji Monte carlo.
 4. Zwycięzcy zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem przez wiadomość prywatną najpóźniej w ciągu 7 dni, w celu odebrania Nagrody.
 5. Niedopełnienie tego kroku w wymaganym terminie poskutkuje utratą nagrody.
 6. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na inny produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.
 7. Zwycięzcom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 8. Koszty wysyłki nagrody na terenie Polski pokrywa Organizator. Koszty wysyłki nagrody za granicę pokrywa zwycięzca.

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: marketing@royal-hotel.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki (w przypadku reklamowania nagrody), podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej, wraz ze zdjęciami lub innymi dowodami.
 2. Podstawą reklamacji mogą być nieprawidłowości w przeprowadzeniu Konkursu lub wady nagrody istniejące w chwili wydania nagrody zwycięzcy.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 4. Uczestnik konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych, regulaminy obowiązujące u Organizatora oraz postanowienia Organizatora.
 2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: doitcrew.pl/regulaminy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie w przypadku zmiany terminu Konkursu, sprostowania oczywistych omyłek pisarskich lub uściślenia niejasnych zapisów regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od ich ogłoszenia na kanale
 5. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych klientów z udziału w konkursie lub dopuszczających do udziału w konkursie.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych uczestników MEP-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą na pl. Rynek Kościuszki 11, Białystok, 15-001, PODLASKIE, Polska.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, to jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).Zgoda wyrażana jest w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej oraz w celach marketingowych, w szczególności publicznego poinformowania o wygranej oraz zamieszczenia zawartości zwycięskiego komentarza na fanpage’u Hotelu Royal.
 4. Na podstawie wyrażonej zgody Organizator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, wizerunek, wiek, adres zamieszkania (dotyczy zwycięzców Konkursu).
 5. Wyłącznym odbiorcą przetwarzanych danych osobowych jest Soodi oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu, a także podmioty, z którymi Soodi zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celach marketingowych mogą być udostępniane do publicznej wiadomości osobom trzecim, w szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych firmy.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.
 7. Ponadto informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO oraz prawo do cofnięcia tejże zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą wysyłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Niniejszy regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych wyłącznie w związku z uczestnictwem w Konkursie.